вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"


Наукова діяльність
{$article_img}

Огляд наукової діяльності

06.02.2017

Контактна інформація:

Завідувач науково-дослідного сектору
Бражнікова Ольга Ігорівна
Тел. (044) 222-97-26
e-mail: sektornauki@maritime.kiev.ua

Наукова робота в Академії є багатогранною, проводиться на кафедрах, на факультетах, у студентських наукових гуртків і координується науково-дослідним сектором. Зусиллями науковців, Академія успішно пройшла державну атестацію у частині наукової діяльності, науково-технічної та інноваційної діяльності (наказ МОНУ від 13.05.2010 р. № 407).

Науково - дослідний сектор (далі - НДС) є загально - академічним науковим структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо проректору з навчально-методичної та наукової роботи.

НДС провадить наукову і науково - технічну діяльність, планує, координує і організовує наукову роботу в Академії в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково - технічної діяльності. Фінансування наукової діяльності здійснюється окремо від фінансування основної діяльності. НДС має свій затверджений Міністерством кошторис і свій штатний розпис наукових посад.

НДС представляє Академію в питаннях планування і проведення наукової роботи, а також звітності з наукової роботи в Міністерстві освіти і науки України, органах Держкомстату, Державного казначейства, Головному управлінні освіти і науки Київської міської держадміністрації, інших установах, підприємствах і організаціях.

Метою діяльності НДС є розвиток наукової діяльності і інтеграція наукової і освітньої діяльності в Академії, розвиток наукового потенціалу Академії, спрямування зусиль науково - педагогічних працівників Академії на вирішення наукових і науково - технічних проблем з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Нерозривний зв'язок науково-дослідної роботи з освітньою діяльністю колективу Академії забезпечується:

- взаємозв’язком змісту освіти і програм наукової діяльності;
- впровадженням результатів наукових досліджень у практику освітньої діяльності;
- підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників за рахунок їх безпосередньої участі у виконанні науково-дослідних тем;
- залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів;
- організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій;
- участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій в межах Академії та інших наукових установах та навчальних закладах;
- публікацією наукових і методичних праць за результатами наукових досліджень.

Фундаментальні і прикладні дослідження КДАВТ проводяться за пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень і розробок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 472 та відповідно до постанови КМУ від 7 вересня 2011 р. № 942:

- Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства та держави:
   • Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
   • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

- Інформаційні та комунікаційні технології:
   • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
   • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технологій. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.

- Енергетика та енергоефективність:
   • Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Теплонососні технології.

- Раціональне природокористування:
   • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів.
   • Технології очищення та запобігання забруднення атмосферного повітря.

- Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань:
   • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографії та соціально-економічна політика.

Внутрішні документи щодо наукової діяльності:

- Положення про науково-дослідний сектор;
- Положення про відділ інтелектуальної власності;
- Положення про наукового керівника науково – дослідної роботи;
- Статут студентського наукового товариства;
- Положення про студентські наукові гуртки;
- Положення про щорічну науково-методичну конференцію викладачів, аспірантів і студентів КДАВТ.

Подробнее{$article_img}

Відділ інтелектуальної власності

06.02.2017

 Відділ інтелектуальної власності є науковим підрозділом КДАВТ і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, та іншими нормативно-правовими актами з винахідницької діяльності.

Відділ інтелектуальної власності здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності та створений з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу наукових співробітників, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності, захисту прав і інтересів Академії, її викладачів та студентів в питаннях що стосується об’єктів інтелектуальної власності. Підрозділ співпрацює з органами державного управління, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами, науковими закладами, організаціями, діяльність яких пов’язана зі сферою інтелектуальної власності та/чи тих, що проявляють заінтересованість у створенні та комерційному використанні об’єктів інтелектуальної власності.

У процесі наукової діяльності співробітників і студентів Академії часто створюються нові інтелектуальні продукти, що можуть і повинні бути захищені як об’єкти інтелектуальної власності з отриманням відповідних охоронних документів. Ці інтелектуальні продукти можуть бути віднесені до об’єктів службової інтелектуальної власності, якщо вони створенні за дорученням роботодавця (договором чи контрактом) або в процесі виконання службових обов’язків.

З точки зору захисту інтелектуальних прав, чинне законодавство розділяє інтелектуальний продукт на дві групи: об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) і об’єкти авторського права (публікація оригінальних статей, створення баз даних та комп’ютерних програм, написання підручників тощо). В залежності від виду об’єкта інтелектуальної власності є свої особливості з оформлення і подачі документів для отримання документу, що буде захищати права власності на цей об’єкт.

Начальник відділу інтелектуальної власності
Доктор філософії, кандидат педагогічних наук

Скляренко Інна Юріївна

Контакти: Телефон: +38 (067) 743-57-18

Подробнее{$article_img}

Збірник Водний транспорт

06.02.2017
 
 

Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного «Водний транспорт» почав друкуватися у 2000 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18601-7401 ПР від 29.12.2011 р.

Мова видання – українська.

Анотації укр., рос., англ. мовами.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата з технічних та економічних наук (Постанова Президії ВАК України, № 1-05/8 від 22.12.2010 року), а також до міжнародних наукометричних баз Російський індекс наукового цитування та Index Copernicus.

У збірнику публікується інформація про науково-технічні досягнення в галузі навігації, гідрографії, керування судном, суднової енергетики, перевезення вантажів; результати досліджень в сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу на водному транспорті. Розглядаються питання інфраструктури, технології та організації транспортних процесів, математичного моделювання функціонування водного транспорту і підготовки фахівців даного напрямку.

Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Економіка», «Інформаційні технології», «Методика навчання».

Головний редактор – Панін В.В., доктор технічних наук, професор.

Адреса редакції: м.Київ, вул.Фрунзе, 9, каб.123.

Контактний телефон: 097 410 53 25 (Гаценко Лариса Володимирівна)

E-mail: gatsenko.larisa@gmail.com

Подробнее

КДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

15.03.2017

Шановні колеги!               06 – 07 квітня 2017 року на базі юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (м. Київ, вул. Кирилівська, 9) відбудеться VIІ-а...

12.03.2017

В Інституті водного транспорту КДАВТ відбувся перший випуск студентів-магістрів заочної форми навчання. Серед них – фахівці, які мають значний досвід роботи в морі, але не зупиняються на досягнутому. Таким є капітан Ільхам Алієв з Азербайджану. Він та дев'ятеро його...

14.02.2017

Рейтинг успішності студентів Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Денної форми навчання

06.02.2017

Шановні студенти та їх батьки! Звертаємо вашу увагу, що студентам, які були зараховані чи поновлені на навчання у 2016/2017 навчальному році (тобто ті, у кого номер Договору про надання освітніх послуг починається з 16-.....) збільшено розмір плати за навчання на офіційно...

Всі новиниФотогалерея

Усі фото